Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 6/6/2018

Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 6/6/2018

Loại hàng/Kỳ hạn Giá
Thai RSS3 (giao tháng 7/2018)  $1.68/kg
Thai STR20 (giao tháng 7/2018)  $1.44/kg
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 7/2018) $1,190/tonne
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 7/2018) $1,290/tonne
Malaysia SMR20 (giao tháng 7/2018) $1.43/kg
Indonesia SIR20 (giao tháng 7/2018)  N.A.
Thai USS3 47.93 baht/kg

 

Theo Reuters